Functie & reglement

De algemene doelstelling van de OCW valt te vinden op de algemene regelementenpagina van de universiteit en daar moet je dan klikken op "Faculteitsreglement Wiskunde en Natuurwetenschappen". Voor het gemak reproduceren we die hier met een paar kleine wijzigingen (voor de duidelijkheid) ook nog even:

Voor elke opleiding wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak:

 1. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling,
 2. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling, en
 3. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.


In overleg met het faculteitsbestuur zijn vanaf januari 2003 ook nieuwe, duidelijke regels van kracht over de student-leden van de OCW en hoe zij gekozen worden.

Samenstelling

 1. De OCW bestaat uit 4 stafleden, 5 student-leden en een aio.
 2. Er neemt uit elk jaar van de studie een student zitting.
 3. Financiering
  De student-leden krijgen voor hun taken per jaar allen een gelijke vergoeding van ten minste een halve maand studiefinanciering.

  Verkiezingen student-leden

  1. Ieder jaar vinden in oktober verkiezingen plaats voor de student-leden van de OCW.
  2. Ruim voor de verkiezingen wordt eerstejaars studenten verzocht zich aan te melden voor zitting in de OCW.
  3. De student-leden van het jaar ervoor worden automatisch weer verkiesbaar gesteld, tenzij zij anders aangeven. NB Dit heeft tot gevolg dat er wellicht al twee kandidaten zijn voor de positie van hogerejaars lid, namelijk het derdejaars lid en het hogerejaars lid van het jaar ervoor.
  4. De kandidaten voor de OCW worden algemeen bekend gemaakt en alle studenten van de Opleiding Wiskunde krijgen de kans zich als tegenkandidaat op te werpen.
  5. Indien er meer dan één kandidaat is voor student-lidmaatschap van een zekere jaar, wordt uit deze kandidaten door zijn/haar jaargenoten (door alle hogerejaars voor het hogerejaars lid) op nader te bepalen, democratische wijze een student-lid gekozen.